Hieronder kunt een kleine samenvatting lezen van onze organisatiestructuur. Het volledige document inclusief de indeling van de verschillende commissies kunt u downloaden door middel van deze link. (PDF)

Oprichting
Het initiatief tot de oprichting werd in 1955 genomen door de burgemeesters en de polderbestuurders in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De Statuten van de oprichting zijn op 10 maart 1956 in een notariële akte vastgelegd.

Doel
Het doel van SIMAV is als volgt omschreven in artikel 2 van de Statuten:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van polder- en korenmolens en roedenloodsen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, die beschermd zijn op grond van de Monumentenwet 1988.

Missie
SIMAV streeft er naar om binnen haar gebied de polder- en korenmolens te behouden en te laten functioneren en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitstraling van dit belangrijke culturele erfgoed in het landschap en het karakter van deze molens in al hun oorspronkelijkheid te tonen.
Met het uitvoeren van deze missie is SIMAV ervan overtuigd, dat – samen met een breed maatschappelijk draagvlak – het in standhouden van deze molens en het beroep van molenaar in de toekomst kan worden gewaarborgd.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van SIMAV wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk van de gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en door één persoon van het waterschap Rivierenland.
De AB-leden zijn (oud-)bestuurders van gemeenten en het waterschap of hebben/ hadden daar een nauwe band mee.

Gemeente Alblasserdam => Mw. A. D. Zandvliet.
Gemeente Giessenlanden => W. ten Kate.
Gemeente Gorinchem => G. Veldhuijzen.
Gemeente Hardinxveld-Giessendam => R.A. van Houwelingen.
Gemeente Leerdam => C. Taal.
Gemeente Molenwaard => F. Özdere.
Gemeente Papendrecht => J.N. Rozendaal.
Gemeente Sliedrecht => C.P. de Zanger.
Gemeente Vianen => D.A. den Hertog.
Gemeente Zederik => A. Bonthuis.
Waterschap Rivierenland => A. Bassa.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) van SIMAV geeft leiding aan de organisatie en is voor zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.
Het DB bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal uit 7 leden.
Het DB wordt voornamelijk gevormd door (oud-)gemeentebestuurders. Zij vertegenwoordigen in vereniging de Stichting in en buiten rechten.
Allen zijn aan het einde van hun zittingsperiode herkiesbaar.

P.A. de Waard, Nieuw Lekkerland => voorzitter
T.C. van Gelder, Nieuwpoort => vice-voorzitter, tevens voorzitter PR Commissie
H. van Santen, Gorinchem => secretaris
H. van Dieren, Lexmond => penningmeester
W. Meerkerk, Noordeloos => voorzitter Technische Commissie
J. Kramer, Papendrecht => vice-voorzitter Technische Commissie

Secretariaat/Ondersteuning
Bij de uitvoering van het uitgebreide scala van activiteiten heeft het SIMAV-secretariaat de steun van verscheidene mensen, die zich op hun specifieke terrein inzetten.

T. Stam => uitvoerend secretariaatswerk
J.M.K. Mollema – Gons => notulist
J. Kramer => adviseur
H. Korevaar => adviseur
G.A. Vonk => archivaris
M. Brand – van der Wal => beheerder De Liefde.
D. van Meerkerk => beheerder De Liefde.