Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) van Molenstichting SIMAV wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk van de gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en door één persoon van het waterschap Rivierenland. Het AB is het hoogste orgaan binnen de Molenstichting; het AB benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur.
De AB-leden zijn (oud-)bestuurders van gemeenten en het waterschap of hebben/ hadden daar een nauwe band mee.

Gemeente Alblasserdam                      => Mw. A. D. Zandvliet
Gemeente Giessenlanden                    => W. ten Kate
Gemeente Gorinchem                           => A. Rijsdijk
Gemeente Hardinxveld-Giessendam => R.A. van Houwelingen
Gemeente Leerdam                               => W. v.d Leij
Gemeente Molenwaard                        => P. verschoor
Gemeente Papendrecht                        => M. Hoogland
Gemeente Sliedrecht                             => C.P. de Zanger
Gemeente Vianen                                  => D.A. den Hertog
Gemeente Zederik                                 => M. van Middelkoop
Waterschap Rivierenland                    => A. Bassa

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) van Molenstichting SIMAV geeft leiding aan de organisatie en is voor zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.
Het DB bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal uit 7 leden. De bestuursleden worden benoemd door het Algemeen Bestuur.
Het DB wordt voornamelijk gevormd door (oud-)gemeentebestuurders en andere ervaren bestuurders. Zij vertegenwoordigen de Stichting in en buiten rechten.

Voorzitter                           => P.A. (Peter) de Waard te Nieuw-Lekkerland
Vicevoorzitter                    => T.C. (Teus) van Gelder te Nieuwpoort
Secretaris                            => H. (Herman) van Santen te Gorinchem
Penningmeester                 => H. (Henk) van Dieren te Lexmond
Technische zaken              => W. (Wim) Meerkerk te Noordeloos
Technische zaken              => J. (Juriean) Kramer te Papendrecht

College van Beschermlieden
Na de herindeling van de gemeenten en het opheffen van de polders namen de (nieuwe) burgemeesters en de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland als hun rechtsopvolgers op 10 maart 2006 zitting in het College van Beschermlieden.
Dit College heeft geen bestuurlijke bevoegdheden, maar draagt het belang van het werk van SIMAV naar buiten uit en zorgt voor de bestuurlijke en maatschappelijke verankering.
Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het bestuur van SIMAV.

Gemeente Alblasserdam                       => J. Paans
Gemeente Giessenlanden                     => W. ten Kate
Gemeente Gorinchem                           => R.W.J. Melissant-Briene
Gemeente Hardinxveld-Giessendam => D.A. Heijkoop
Gemeente Leerdam                                => T.P.J. Bruinsma
Gemeente Molenwaard                         => D.R. van der Borg
Gemeente Papendrecht                         => A.J. Moerkerke
Gemeente Sliedrecht                              => A.P.J. van Hemmen
Gemeente Vianen                                    => W.G. Groeneweg
Gemeente Zederik                                   => A. Bonthuis
Waterschap Rivierenland                      => R.W. Bleker

Technische Commissie
Molenstichting SIMAV heeft een Technische Commissie (TC), waarvan de leden met hun specifieke professionele technische kennis het bestuur bij het beheer en in stand houden van de molens van advies kunnen dienen.
De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men stelt onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. De TC overlegt met externe adviseurs, overheidsinstanties en subsidiënten. Tevens adviseert de TC bij het aanstellen van molenaars en het aanwijzen van huurders.

Wim Meerkerk                      => voorzitter (DB-lid)
Juriean Kramer                     => vice-voorzitter (DB-lid)
Overige leden:
Jan Ensing
Adri Konijnenburg
Herman Korevaar
Jaap Lagendijk
Michel Pantekoek
Jan Verheij

PR & Communicatie Commissie
Molenstichting SIMAV heeft een PR & Communicatie Commissie (PRC) die tot taak heeft de molens als cultuurhistorisch erfgoed breed onder de aandacht brengen van de bevolking te brengen. Hierbij maakt zij gebruik van de mogelijkheden die het internet en sociale media bieden.
De PRC promoot de activiteiten van SIMAV onder inwoners van de regio bij publieksevenementen en draagt zorg voor het openstellen van bezoekmolens. Zij geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit en verzorgt de informatieverstrekking aan de media.
Specifieke activiteiten/projecten zijn het ontvangen van schoolklassen, het verstrekken van lesbrieven, het ontwikkelen van fietsroutes, enz.
Een nevendoel van de PRC is het aantrekken van sponsoren en donateurs (Vrienden) om fondsen te genereren voor het onderhoud aan de molens.

Teus van Gelder             => voorzitter (DB-lid)
Overige leden:
Aris van Dam                  => secretaris
Lucia Hubregtse
Dick Verweij
Cees van der Wal
Cees de Zanger

Centrale ondersteuning
Bij de uitvoering van het uitgebreide scala van activiteiten heeft de Molenstichting SIMAV de steun van verscheidene deskundigen, die zich op hun specifieke terrein voor de molens inzetten.

Herman van Santen               => secretaris
Henk van Dieren                     => penningmeester
Overige medewerkers:
Jenny Mollema – Gons           => notulist
Teus Stam                                 => office manager
Gerrit Vonk                               => archivaris
Marcel Hoornweg                    => ICT
Jan Ensing                                 => webmaster
Meins Brand – van der Wal    => beheerder De Liefde
Dick van Meerkerk                   => beheerder De Liefde