Organisatie

Organisatie

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is samengesteld uit betrokken onafhankelijke deskundigen, die elkaar vakmatig aanvullen en die gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk zijn voor goed toezicht op het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid. Daarnaast kunnen zij gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Naast de wettelijke bevoegdheden dient de raad ook besluiten van aanmerkelijk belang door het bestuur goed te keuren. De leden zijn woonachtig in de regio. De leden van de raad worden door coöptatie benoemd. Het bestuur heeft het recht op het doen van voordrachten. Naast verankering in de statuten vindt nadere uitwerking van bevoegdheden (en verantwoordelijkheden) plaats in het handboek.

Samenstelling:
Dick van Zanten, Gorinchem, voorzitter
Arie Donker, Nieuwland, lid
Frank Klören, Bleskensgraaf, lid
Linda Mak, Ottoland, lid
Thijmen Peter de With, Lexmond, lid

De raad wordt bijgestaan door Joop Koetsenruijter. Contacten met de raad lopen via hem; joop.koetsenruijter@simav.nl

Bestuur

Het bestuur van SIMAV geeft leiding aan de organisatie en is voor zijn handelen verantwoording schuldig aan de raad van toezicht. In een open cultuur, die bij SIMAV hoort, staat het bestuur open voor inbreng vanuit de vrijwilligers en molenaars.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht.

Samenstelling:
Jan Nederveen, Hardinxveld-Giessendam, voorzitter; jan.nederveen@simav.nl
Floor de Lange, Meerkerk, algemeen adjunct; floor.de.lange@simav.nl
Maks van Middelkoop, Ameide, penningmeester; maks.van.middelkoop@simav.nl
Michel Pantekoek, Noordeloos, technische commissie; michel.pantekoek@simav.nl
Herman van Santen, Gorinchem, secretaris; herman.van.santen@simav.nl

College van Beschermers

SIMAV kent een college van beschermers. Doel van dit college is de binding van SIMAV met de gemeenten en de samenleving in het algemeen mede te borgen. Het college adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de raad van toezicht. Voorzitter van het college is Theo Segers, burgemeester van Molenlanden.  De leden van het college zijn in ieder geval afkomstig uit de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, waarin SIMAV bezit heeft en het college van het waterschap Rivierenland. Via haar voorzitter heeft het college het recht om benoemingen in de raad van toezicht van advies te voorzien.

Technische Commissie

Molenstichting SIMAV heeft een Technische Commissie (TC), waarvan de leden met hun specifieke professionele technische kennis het bestuur bij het beheer en in stand houden van de molens van advies kunnen dienen.
De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men stelt onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. De TC overlegt met externe adviseurs, overheidsinstanties en subsidiënten. Tevens adviseert de TC bij het aanstellen van molenaars en het aanwijzen van huurders.

Samenstelling:
Michel Pantekoek, voorzitter en lid bestuur
Gert van Ek, lid
Jan Ensing, lid
Herman Korevaar, lid en molenaarscontactpersoon
Alex van der Perk, vice voorzitter
Teus Stam, lid
Jan Verheij, lid
Bram Verzijl, notulist

Erfgoed Commissie

Het onderhouden van historische monumenten is de hoofdtaak van Molenstichting SIMAV. Binnen de stichting zijn enkele specifieke deskundigen actief die het bestuur adviseren over de zorg aan molens. Zij staan de Technische Commissie bij met hun kennis en ervaring, met name op het omgaan met de monumentale waarden. Het op de juiste wijze omgaan met het monument bij onderhoud en reparatie is een belangrijk aandachtsgebied. Ook toetst de commissie vooraf de plannen voor groot-onderhoud en renovatie.

Samenstelling:
Henk Lakerveld, voorzitter
Katrien Koppers, lid

PR & Communicatie Commissie

Molenstichting SIMAV heeft een PR & Communicatie Commissie (PRC) die tot taak heeft de molens als cultuurhistorisch erfgoed breed onder de aandacht brengen van de bevolking te brengen. Hierbij maakt zij gebruik van de mogelijkheden die het internet en sociale media bieden.
De PRC promoot de activiteiten van SIMAV onder inwoners van de regio bij publieksevenementen en draagt zorg voor het openstellen van bezoekmolens. Zij geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit en verzorgt de informatieverstrekking aan de media
Specifieke activiteiten/projecten zijn het ontvangen van schoolklassen, het verstrekken van lesbrieven, het ontwikkelen van fietsroutes, enz.

Samenstelling:
Arjan Kraijo, voorzitter
Bas de Deugd, lid
Teus van Gelder, lid
Lucia Hubregtse, lid
Geri de Lange, lid
Dick Verweij, lid

Centrale ondersteuning

Bij de uitvoering van het uitgebreide scala van activiteiten heeft de Molenstichting SIMAV de steun van verscheidene deskundigen, die zich op hun specifieke terrein voor de molens inzetten

  • Wilma Kooij (secretariaat/administratie)
  • Jannie Verhoeff (financiële administratie)
  • Bram Verzijl (ondersteuning TC)
  • Gerrit Vonk (archivaris)
  • Aart Deuning (ICT)
  • Aart Deuning (webmaster)
  • Meins Brand – van der Wal (beheerder De Liefde)
  • Dick van Meerkerk (beheerder De Liefde)