Organisatie

Organisatie

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Molenstichting SIMAV wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk van de gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en door één persoon van het waterschap Rivierenland. Het AB is het hoogste orgaan binnen de Molenstichting; het AB benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur.
De AB-leden zijn (oud-)bestuurders van gemeenten en het waterschap of hebben/ hadden daar een nauwe band mee.

 • Gemeente Alblasserdam, C.W.M. Jongmans
 • Gemeente Gorinchem, D. van Zanten
 • Gemeente Hardinxveld-Giessendam, J. Nederveen
 • Gemeente Molenlanden, J. Quik
 • Gemeente Papendrecht, C. de Ruijter
 • Gemeente Sliedrecht, E. Goverde
 • Gemeente Vijfheerenlanden, M. van Middelkoop
 • Waterschap Rivierenland, M. Gremmen

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Molenstichting SIMAV geeft leiding aan de organisatie en is voor zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.
Het DB bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal uit 7 leden. De bestuursleden worden benoemd door het Algemeen Bestuur.
Het DB wordt voornamelijk gevormd door (oud-)(gemeente)bestuurders en andere ervaren bestuurders. Zij vertegenwoordigen de Stichting in en buiten rechten.

 • T.C. (Teus) van Gelder te Nieuwpoort (voorzitter)
 • H. (Herman) van Santen te Gorinchem (secretaris)
 • F. (Floor) de Lange te Zederik (2e secretaris)
 • H. (Henk) van Dieren te Lexmond (penningmeester)
 • L. (Linda) Mak te Ottoland (2e penningmeester)
 • J. (Juriean) Kramer te Papendrecht (technische zaken)
 • M. (Michel) Pantekoek te Noordeloos (technische zaken)

College van Beschermlieden

Na de herindeling van de gemeenten en het opheffen van de polders namen de (nieuwe) burgemeesters en de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland als hun rechtsopvolgers op 10 maart 2006 zitting in het College van Beschermlieden.
Dit College heeft geen bestuurlijke bevoegdheden, maar draagt het belang van het werk van SIMAV naar buiten uit en zorgt voor de bestuurlijke en maatschappelijke verankering. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het bestuur van SIMAV.

 • De Burgemeesters van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
 • De Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland

Technische Commissie

Molenstichting SIMAV heeft een Technische Commissie (TC), waarvan de leden met hun specifieke professionele technische kennis het bestuur bij het beheer en in stand houden van de molens van advies kunnen dienen.
De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men stelt onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. De TC overlegt met externe adviseurs, overheidsinstanties en subsidiënten. Tevens adviseert de TC bij het aanstellen van molenaars en het aanwijzen van huurders

 • Juriean Kramer (voorzitter, DB-lid)
 • Gert van Ek
 • Jan Ensing
 • Herman Korevaar
 • Michel Pantekoek
 • Teus Stam
 • Jan Verheij

Erfgoed Commissie

Het onderhouden van historische monumenten is de hoofdtaak van Molenstichting SIMAV. Binnen de stichting zijn enkele specifieke deskundigen actief die het bestuur adviseren over de zorg aan molens. Zij staan de Technische Commissie bij met hun kennis en ervaring, met name op het omgaan met de monumentale waarden. Het op de juiste wijze omgaan met het monument bij onderhoud en reparatie is een belangrijk aandachtsgebied. Ool toetst de commissie vooraf de plannen voor groot-onderhoud en renovatie.van de leden met hun specifieke professionele technische kennis het bestuur bij het beheer en in stand houden van de molens van advies kunnen dienen.
De TC is belast met het coördineren van alle (onderhouds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen en andere gebouwen. Men stelt onderhouds- en restauratieplannen op en voert de directie over deze werken. De TC beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert leveranties en uitgevoerde werkzaamheden. De TC overlegt met externe adviseurs, overheidsinstanties en subsidiënten. Tevens adviseert de TC bij het aanstellen van molenaars en het aanwijzen van huurders.

 • Henk Lakerveld (voorzitter)
 • Katrien Koppers

PR & Communicatie Commissie

Molenstichting SIMAV heeft een PR & Communicatie Commissie (PRC) die tot taak heeft de molens als cultuurhistorisch erfgoed breed onder de aandacht brengen van de bevolking te brengen. Hierbij maakt zij gebruik van de mogelijkheden die het internet en sociale media bieden.
De PRC promoot de activiteiten van SIMAV onder inwoners van de regio bij publieksevenementen en draagt zorg voor het openstellen van bezoekmolens. Zij geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit en verzorgt de informatieverstrekking aan de media
Specifieke activiteiten/projecten zijn het ontvangen van schoolklassen, het verstrekken van lesbrieven, het ontwikkelen van fietsroutes, enz.
Een nevendoel van de PRC is het aantrekken van sponsoren en donateurs en fondsen werven voor het onderhoud aan de molens.

 • Teus van Gelder (voorzitter, DB-lid)
 • Bas de Deugd
 • Lucia Hubregtse
 • Dick Verweij
 • Cees van der Wal

Centrale ondersteuning

Bij de uitvoering van het uitgebreide scala van activiteiten heeft de Molenstichting SIMAV de steun van verscheidene deskundigen, die zich op hun specifieke terrein voor de molens inzetten

 • Joke van Driel (secretariaat/administratie)
 • Bram Verzijl (ondersteuning TC)
 • Gerrit Vonk (archivaris)
 • Peter Scheepers (ICT)
 • Jan Ensing (webmaster)
 • Meins Brand – van der Wal (beheerder De Liefde)
 • Dick van Meerkerk (beheerder De Liefde)