ANBI

ANBI

NAAM

Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)
SIMAV is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Per 1 januari 2012 is aan SIMAV de CI-status verleend (CI=Culturele Instelling).

FISCAAL NUMMER 004851377

CONTACTGEGEVENS
SIMAV is gevestigd te Streefkerk, gemeente Molenwaard,
Nieuwe Veer 42 2959 AK;

Website www.simav.nl
E-mailadres bestuur@simav.nl
IBAN NL49 RABO 0342 7004 64

BESTUURSSAMENSTELLING
Dagelijks bestuur:
Voorzitter T.C. van Gelder te Nieuwpoort;
Secretaris H. van Santen te Gorinchem;
2e Secretaris F. de Lange te Meerkerk;
Penningmeester H. van Dieren te Lexmond;
2e Penningmeester Mw L. Mak te Ottoland;
Technische zaken J. Kramer te Papendrecht.

Algemeen bestuur:
Mw A.D. Zandvliet, gemeente Alblasserdam;
D. van Zanten, gemeente Gorinchem;
J. Nederveen, gemeente Hardinxveld-Giessendam;
J. Quik, gemeente Molenlanden;
C. de Ruijter, gemeente Papendrecht;
D.R. van der Borg, gemeente Sliedrecht;
M. van Middelkoop, gemeente Vijfheerenlanden;
M. Gremmen, Waterschap Rivierenland.

De stichting kent een Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gelegen gemeenten en het waterschap. Elke gemeente alsmede het waterschap, heeft het recht een vertegenwoordiger aan te wijzen, die zitting neemt in het Algemeen Bestuur. Wordt er niemand aangewezen dan is de burgemeester ambtshalve lid van het AB.

DOEL – VISIE – BELEID
De doelstelling van SIMAV staat omschreven in de Statuten van de stichting, gewijzigd op 15 november 2018.
Doel, Visie en Beleid zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 1 van het Handboek van de stichting.

BELONINGSBELEID
SIMAV is gezegend met de hulp van een groot aantal vrijwilligers, die voor hun beroep in veel disciplines werkzaam zijn / waren. SIMAV betaalt haar medewerk(st)ers een wettelijk toegestane vrijwilligers vergoeding. Wordt er meer betaald dan wordt die vergoeding door de Belastingdienst belast op grond van de jaarlijkse opgave die door SIMAV aan de fiscus wordt verstrekt.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
In het jaarverslag, jaarlijks door de vergadering van het Algemeen Bestuur goed te keuren, staat een bloemlezing van de activiteiten in het onderhavige verslagjaar. Het laatste jaarverslag is als bijlage aan deze Anbi-pagina toegevoegd.