ANBI

ANBI

NAAM

Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)
SIMAV is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Per 1 januari 2012 is aan SIMAV de CI-status verleend (CI=Culturele Instelling).

FISCAAL NUMMER 004851377

CONTACTGEGEVENS
SIMAV is gevestigd te Streefkerk, gemeente Molenwaard,
Nieuwe Veer 42 2959 AK;

Website www.simav.nl
E-mailadres bestuur@simav.nl
IBAN NL49 RABO 0342 7004 64

BESTUURSSAMENSTELLING
De samenstelling van het Bestuur en de Raad van Toezicht staan op de pagina Organisatie.

DOEL – VISIE – BELEID
De doelstelling van SIMAV staat omschreven in de Statuten van de stichting, gewijzigd op 29 september 2022.
Doel, Visie en Beleid zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 1 van het Handboek van de stichting.

BELONINGSBELEID
SIMAV is gezegend met de hulp van een groot aantal vrijwilligers, die voor hun beroep in veel disciplines werkzaam zijn / waren. SIMAV betaalt haar medewerk(st)ers een wettelijk toegestane vrijwilligers vergoeding. Wordt er meer betaald dan wordt die vergoeding door de Belastingdienst belast op grond van de jaarlijkse opgave die door SIMAV aan de fiscus wordt verstrekt.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
In het jaarverslag, jaarlijks door de vergadering van het Algemeen Bestuur goed te keuren, staat een bloemlezing van de activiteiten in het onderhavige verslagjaar. Het laatste Jaarverslag is als bijlage aan deze Anbi-pagina toegevoegd. Eveneens het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen.