Doelstelling

Doelstelling

Doel

Het doel van SIMAV is als volgt omschreven in artikel 2 van de Statuten (gewijzigd 15 november 2018):
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding en het tot een levend industrieel erfgoed voor komende generaties laten zijn van koren- en watermolens en roedenloodsen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, die beschermd zijn op grond van de Erfgoedwet 2015 en voorts het verrichten van alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie

SIMAV streeft ernaar om binnen haar gebied de polder- en korenmolens te behouden en te laten functioneren en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitstraling van dit belangrijke culturele erfgoed in het landschap en het karakter van deze molens in al hun oorspronkelijkheid te tonen.

Met het uitvoeren van deze missie is SIMAV ervan overtuigd, dat – samen met een breed maatschappelijk draagvlak – het in standhouden van deze molens en het beroep van molenaar in de toekomst kan worden gewaarborgd.

Doorgeven van het cultureel erfgoed.

Het begin van het einde van het “werkzame leven” van de molens vond halverwege de negentiende eeuw plaats door de uitvinding van de stoomgemalen en in een later stadium door de elektrische gemalen.

Windkracht was op een bepaald moment niet meer nodig om met maalvaardige machines het water uit de polders te pompen; evenzo verloren in de loop der tijd ook de korenmolens hun originele bestemming.
De geschiedenis van SIMAV begint daar waar de molens ernstig in verval raakten en niet zelden werden afgebroken.
SIMAV heeft sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een rijk bezit aan cultureel erfgoed in stand gehouden.

Molenbehoud en het molenbeheer

Al zestig jaar is SIMAV actief op het gebied van het molenbehoud en het molenbeheer.
Begonnen met vijf molens in 1956, is het bezit in de loop der jaren sterk gegroeid tot drieëndertig molens in 2016.
Gedurende deze periode zijn molens gerestaureerd, weer draai- en maalvaardig gemaakt en draaiende gehouden. Deze langjarige betrokkenheid en ervaring hebben ertoe bijgedragen, dat er een organisatie is ontstaan met een unieke structuur, waarbinnen inzet op basis van vrijwilligheid samen gaat met het op een professionele wijze functioneren.
De bestuurders hebben daarbij steeds voor ogen gehad, om het merendeel van de nog aanwezige molens voor ons gebied te behouden. Echter, de restauraties en het onderhoud van de molens, maar ook bij het adviseren hiervan, waren niet mogelijk geweest zonder de steun van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de inliggende gemeenten.

Het is bijna vanzelfsprekend dat onze molens nog altijd, zelfs internationaal, in de belangstelling staan, waarbij SIMAV continu wil zorgdragen voor het in stand houden van dit rijke ‘polder meubilair’.
Om de uitstraling van dit belangrijke culturele erfgoed in het landschap het karakter van de oorspronkelijke functie te kunnen behouden, zijn wij ervan overtuigd, dat – samen met een breed maatschappelijk draagvlak – het molenbehoud en het beroep van molenaar in de toekomst gewaarborgd kan blijven.