Herinrichtingsplan Molencomplex Streefkerk

Herinrichtingsplan Molencomplex Streefkerk

De Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft al enige tijd geleden de wens geuit, om de twee bovenmolens van het molencomplex Streefkerk te herbouwen. Het gaat dan om de Sluismolen en de Hoge Tiendwegmolen.

De drie ondermolens van het complex, t.w. de Kleine Molen, de Achtkante Molen en de Oude Weteringmolen zijn reeds in hun oude glorie hersteld en zijn regelmatig in gebruik. Het draaien van deze molens wordt mogelijk gemaakt door de hiervoor aangelegde circuitbemaling.

De herbouw van de bovenmolens kan echter niet los worden gezien van een complete inrichting van het waterhuishoudkundige stelsel van lage boezems, hoge boezem, de aanleg van boezemkaden en overige kunstwerken.

De herinrichting van dit complex kan voor de aangrenzende percelen consequenties hebben in de waterafvoer en -aanvoer. Mettertijd zal de waterhuishouding hierop aangepast moeten worden.

Om de algehele inrichting van het molencomplex te kunnen realiseren, moeten nog diverse percelen aangekocht worden. Inmiddels heeft SIMAV een klein gedeelte hiervan reeds in eigendom.

In het in 1998 opgestelde Landschapsplan van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wordt vermeld dat “de molens breed worden gewaardeerd. Zij vormen cultuurhistorische relicten uit een belangrijk tijdperk voor de streek”.

In dit plan stelt men voor om de twee bovenmolens te herbouwen, zodat één van de mooiste molengangen uit het gebied worden hersteld. Door het terugbrengen van de Hoge en Lage Boezems en het tussenliggend gebied weer als natuurgebied in te richten wordt het molencomplex weer volledig in zijn oorspronkelijke samenhang hersteld. In 2000 heeft dit geresulteerd in een notitie van bureau Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten te Den Haag.

Bij het opstellen van het “Herinrichtingsplan Molencomplex Streefkerk” is van genoemde notitie (deels) gebruik gemaakt.

In het Gemeentelijk Structuurplan van de Gemeente Liesveld is het Ruimtelijke Ontwikkelingsbeeld 2020 dit gebied opgenomen als “realiseren/uitbreiden toeristisch recreatief knooppunt”.

Verder zijn er in bredere ruimtelijke onderzoeken ontwikkelingen gaande. Deze onderzoeken vinden plaats in het kader van (Provinciale) ecologische verbindingszones en van natte verbindingen zowel vanuit andere gebieden(De Krimpenerwaard) als door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Het “Herinrichtingsplan Molencomplex Streefkerk” is opgesteld door een werkgroep bestaande uit:

  • Henk van Dieren – voorzitter
  • Piet Vergouwe – secretaris
  • Wim van Veen
  • Jan den Besten – Adviseur

[imic_button colour=”btn-default” type=”enabled” link=”https://www.simav.nl/wp-content/uploads/2017/03/Herinrichtingsplan_Molencomplex_Streefkerk.pdf” target=”_self” extraclass=”” size=”btn-lg”]Download volledig plan[/imic_button]