Relaties

Relaties

Rijksoverheid

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Voor het in stand houden en in een goede staat van onderhoud van de molens is Molenstichting SIMAV in hoge mate afhankelijk van de subsidieregelingen van de Rijksoverheid.

Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland, met 225 stuks, is de meest molenrijke provincie van Nederland. Behalve van het Rijk krijgt Molenstichting SIMAV ook subsidie van de Provincie Zuid-Holland, zowel voor regulier-onderhoud als voor groot-onderhoud en restauraties. De provincie bepaalt uiteindelijk de hoogte van het percentage van de te verstrekken subsidie.

Provincie Utrecht

Sinds 1 januari 2019 staan vier molens van de SIMAV in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de Provincie Utrecht. Mede door onze toevoeging heeft de Provincie Utrecht een subsidieregeling opgesteld voor het onderhoud van alle molens in haar Provincie. Dus behalve van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland krijgt Molenstichting SIMAV nu ook subsidie van de Provincie Utrecht. In Utrecht is ook een regeling voor restauraties van monumenten.

Gemeenten

Het werkgebied van Molenstichting SIMAV omvat tien gemeenten; in zeven ervan staan een of meer van de 33 molens. SIMAV spreekt in dit geval van ‘molengemeenten’.
Een dergelijke gemeente ondersteunt SIMAV met een jaarlijkse subsidie voor het onderhoud aan de molens. Alle gemeenten geven een subsidie voor de ‘huishoudelijke’ kosten. Deze is veelal gebaseerd op het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Elke gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van Molenstichting SIMAV (AB).

Waterschap Rivierenland

Molenstichting SIMAV werd mede opgericht door de polderbesturen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Na de opheffing van de polders zijn deze in 1973 samengevoegd bij de boezemwaterschappen, later overgegaan in het in 2002 gevormde Waterschap Rivierenland.
Als representant van alle voormalige polderbesturen heeft de dijkgraaf of een bestuurslid van waterschap Rivierenland zitting in het AB. De dijkgraaf maakt deel uit van het College van Beschermlieden. SIMAV werkt intensief samen met Rivierenland waar het o.a. gaat om het beheer van molenbiotopen.

Vereniging De Hollandsche Molen (DHM)

Vereniging De Hollandsche Molen is de overkoepelende organisatie van alle molenbezitters in Nederland. Molenstichting SIMAV is lid van deze vereniging. Elk lid betaalt een contributie naar rato van het aantal molens dat hij heeft. Leden zijn particulieren, verenigingen, stichtingen etc.
DHM behartigt uiteenlopende molenbelangen en is in belangrijke mate afhankelijk van vrijwilligers. Een belangrijke sponsor van DHM is de BankGiro Loterij. De vertegenwoordigers van de ‘grootste’ leden hebben zitting in de Molenadviesraad, die minimaal tweemaal per jaar vergadert.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM)

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) is een landelijke organisatie met provinciale afdelingen.
Het Gilde telt rond de 2100 leden en heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw het initiatief genomen om een opleiding te verzorgen voor mensen die in hun vrije tijd monumentale windmolens willen laten draaien.
Het afnemen van de examens wordt door de Vereniging De Hollandsche Molen verricht. Op de molens van SIMAV kan zowel een opleiding worden gevolgd als een examen worden afgelegd.
Alle SIMAV- molenaars zijn lid van het GVM; dit is een voorwaarde om met de molens te mogen malen. Het lidmaatschap van het Gilde voorziet in de door Molenstichting SIMAV vereiste verzekering